FIPRONIL, VAN PROBLEEM NAAR OPLOSSINGEN

Maandag 27 november 2017 heeft de eerste editie plaats gevonden van het congres Fipronil, van probleem naar oplossingen. Hier vindt u een kort verslag. Op maandag 26 november 2018 zal de tweede editie plaatsvinden, met een thema rond risicomanagement in het begin van de keten.

 

CONGRES 27 NOVEMBER, UTRECHT, 14-18 UUR

Hoe krijg je bloedluis de stal uit en hoe voorkom je herhaling van ‘fipronil’ in een andere gedaante? Dit congres levert aanbevelingen op voor pluimveehouders en de rest van de keten. Het biedt nieuwe perspectieven op de keten en (zelf)handhaving en doet dat sneller en concreter dan de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Afgelopen zomer was Nederland in de ban van Fipronil, het bestrijdings- en antivlooienmiddel dat onverwacht in eieren opdook. Illegaal gebruik van de stof bleek de oorzaak. Chickfriend, het bedrijf dat bij pluimveehouders bloedluisbestrijding verzorgde met een mengsel van etherische oliën, mengde stiekem het stofje bij en kreeg er stallen heel succesvol bloedluisvrij mee.

Dat leidde tot problemen; de toepassing van fipronil in de pluimveehouderij is wettelijk verboden.

In juli 2017 greep de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in. Te laat vinden velen. En niet adequaat.

Forse schade
De sector lijdt tenminste € 100 miljoen schade en is boos op de NVWA. Die bleek namelijk in de zomer van 2016 al van het gebruik van Fipronil in Nederlandse stallen te hebben geweten. Pluimveehouders eisen schadevergoeding omdat ze vinden dat de NVWA direct had moeten gaan handhaven.

Heksenketel van verwarring
De kwestie beheerste wekenlang internationaal de media en leidde tot grote politieke aandacht. Wetenschappers, media en sectorvertegenwoordigers lieten zich gelden. Het gedrag van autoriteiten en winkeliers riep bij consumenten alweer die inmiddels klassieke vraag op: waarom horen we ‘er is geen gevaar voor de volksgezondheid’, maar worden de producten uit de winkels gehaald?

Het Europese systeem RASFF voor meldingen van voedselveiligheidsincidenten ontving circa 500 meldingen over Fipronil in voedsel. De EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid trok zich de zaak aan en wil actie om herhaling van deze heksenketel van verwarring en daaruit resulterende schade te voorkomen. Den Haag heeft de commissie Sorgdrager ingesteld die de kwestie moet onderzoeken. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een eigen onafhankelijk onderzoek aangekondigd. De sector en de NVWA zijn lijdend voorwerp: er wordt vooral over hen gepraat.

Dierenwelzijnsprobleem van jewelste
Onderwijl krijgt de aanleiding van de ontstane crisis nauwelijks aandacht. Pluimveehouders en hun dieren zitten nog steeds met een levensgroot probleem: bloedluis. Volgens onderzoek van de WUR hebben in Nederland, België en Duitsland meer dan 90% van de dieren last van de gevreesde luis die kippen ’s nachts belaagt. Dat is niet alleen een economisch, maar ook een dierenwelzijnsprobleem van jewelste. 

Merkwaardig genoeg bestaan er nauwelijks duidelijke strategieën om de irritante luis de stal uit te krijgen en te houden. Niemand heeft het erover. Pluimveehouders onderling wel. Zij zitten ermee.

Concrete antwoorden
Foodlog organiseert dit congres met het doel concrete antwoorden en  oplossingen te vinden:

    1. Wat voor mogelijkheden heeft een pluimveehouder om bloedluis te voorkomen, te beheersen en indien toch nodig, te bestrijden? Is er een voldoende breed pakket aan maatregelen en middelen voor handen? Aan welke wettelijke kaders moeten maatregelen en middelen voldoen? Wat kan er door bedrijfsleven en overheid worden gedaan om pluimveehouders beter in staat te stellen bloedluis te voorkomen of te beheersen?
    2. Opereren de pluimveesector en primaire sector in brede zin zelf wel voldoende risicobewust? Schieten de IKB’s te kort? Wat kan er beter? Hoe kan door een goede inventarisatie, monitoring en management van risico’s de kans op een volgende crisis worden verkleind?  
    3. Maar de fipronil-in-eieren kwestie is ook vanuit een breder perspectief interessant. Want wat is nu precies voedselveiligheid, hoe ga je om met incidenten en crises, wat is de rol van NVWA? Wat betekent zo’n crisis voor de rest van de keten, zoals handel, verwerkers en retailers? En hoe moeten die daar mee omgaan om schade zoveel mogelijk te voorkomen?

Die vragen worden beantwoord in de deelsessies van het congres. De conclusies worden in de vorm van een actieprogramma aan het slot van het congres gepresenteerd. Het is aan de sector en zijn toeleveranciers om daar vervolgens concreet mee aan de slag te gaan.

Doelgroepen
Het congres richt zich tot pluimveehouders, toeleveranciers van de pluimveehouderij, eierhandel, verwerkende industrie en detailhandel. Ze lopen gezamenlijk risico. Eieren zijn niet het enige product uit de primaire sector dat dit type ketenrisico met zich meebrengt. De Fipronil-case is mogelijk exemplarisch voor meerdere sectoren.

Maandag 27 november, stadion Galgewaard (Utrecht), inloop 13.30 uur, start 14.00 uur precies, einde naborrel 18:30 uur.

 

Hoofdsponsors

Sponsors

Mediapartners

Met korting voor leden van:

  • Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
  • LTO